Not heard owt bad about Huawei, says EU Commish infosec bod